Чистење на атмосферската канализација и шахти (25.11.2021)