Чистење на габаритен отпад оставен покрај контејнерите за смет