Чистење на дворното место на училиштето Панко Брашнар