06/2017 – Набавка на опрема и резервни делови за поребите на фабрика за вода