ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Продажба на движни ствари