Р.Е. Комунална хигиена

Р.Е. Комунална хигиена

Во услугите од Комунална хигиена спаѓа: собирање т.е. товарање и транспортирање на смет од индивидуалните станбени површни, корисните површини на правните лица и негово изнесување и сместување во депонија, чистење на јавно прометни површини и вршење на погребални услуги.

Овие дејности претпријатието ги обавува преку работната единица “Комунална хигиена” која е организирана во:

– оддел за “Индивидуална комунална хигиена”,
– оддел за “Јавна комунална хигиена”,
– оддел за одржување на возниот парк и
– оддел за погребални услуги.

Физичкиот обем на услугите за оваа Р.Е. е дефиниран преку регистрираните површини од кои се изнесува сметот.