ДОМА / Главно Мени / Организација

Организација

Одбор за контрола над материјално финансиско работење

Членови на Одбор за контрола над материјално финансиско работење 1. Марјан Габеров – Претседател 2. Михајло Вчков – Заменик претседател 3. Стефан Кимовски – Член 4. Благој Цилаков – Член 5. Александар Шутев – Член

Повеќе »

Управен одбор

Членови на Управен одбор на ЈКП ДЕРВЕН – Велес 1. Александар Јаковлевски – Претседател 2. Македонка Василевска – Заменик претседател 3. Мартин Јакимовски – Член 4. Дарко Димовски – Член 5. Димитар Влаинов – Член

Повеќе »

Фабрика за третман на вода за пиење

Фабрика за третман на вода за пиење Фабриката за преработка на вода за пиење се снабдува со сирова вода од акумулацијата на хидросистемот “Лисиче”.  Истата започна со работа од 1991 год. со максимален капацитет од 300л/с, кој сега е зголемен на 500л/с. Во склоп на фабриката функционира и лабораторија за …

Повеќе »

Р.Е. Заеднички служби

Р.Е. Заеднички служби Работната единица Заеднички служби се состои од следните оддели: Комерцијално одделение; Правно одделение; Инвестиционо техничко-развојно одделение; Сметководствено одделение

Повеќе »

Р.Е. Пазари

Р.Е. Пазари Одржувањето и управувањето со пазарите на мало се врши преку работната единица "Пазари". За обезбедување на овој вид услуги РЕ "Пазари" располага со следниот продажен простор и опрема: – Продажен откриен простор – Продажен покриен простор – Дуќани – Метални тезги со кров – Метални тезги без кров …

Повеќе »

Р.Е. Паркови и зеленило

Р.Е. Паркови и зеленило Основни дејности на Р.Е. Паркови и зеленило се: Подигнување, уредување и одржување на парковите во градот; Подигнување, уредување и одржување на скверовите во градот; Подигнување, уредување и одржување на дрворедите во градот; Уредување и озеленување на жардењери и нивно одржување; Уредување на парковите со парковски елементи …

Повеќе »

Р.Е. Комунална хигиена

Р.Е. Комунална хигиена Во услугите од Комунална хигиена спаѓа: собирање т.е. товарање и транспортирање на смет од индивидуалните станбени површни, корисните површини на правните лица и негово изнесување и сместување во депонија, чистење на јавно прометни површини и вршење на погребални услуги. Овие дејности претпријатието ги обавува преку работната единица …

Повеќе »

Р.Е. Водовод и канализација

Р.Е. Водовод и канализација Водоснабдување Задача Основна задача при извршување на оваа дејност е да се обезбеди квалитетно водоснабдување согласно законските прописи под што се подразбира корисниците да имаат здрава и чиста вода за пиење со соодветен квалитет и притисок, континуирано во текот на целата година. Исто така обезбедуваме и …

Повеќе »

Раководен тим

  Директор дипл.ек. Ѓорѓи Стојанов Помошник директор за економ. и правни прашања дипл.ек Васил Николов  Помошник директор за технички прашања дипл.град.инж. Елена Димовска ВД Раководител на водовод и канализација Раководител на комунална хигиена дипл.инж.технолог Данка Илиева Раководител на пазари Љупче Лазевски Раководител на паркови и зеленило дипл.хорт. Татјана Трајковска ВД …

Повеќе »