Одбор за контрола над материјално финансиско работење
Фабрика за третман на вода за пиење
Р.Е. Заеднички служби
Р.Е. Пазари
Р.Е. Паркови и зеленило
Р.Е. Комунална хигиена
Р.Е. Водовод и канализација