Р.Е. Пазари

Р.Е. Пазари

Одржувањето и управувањето со пазарите на мало се врши преку работната единица "Пазари". За обезбедување на овој вид услуги РЕ "Пазари" располага со следниот продажен простор и опрема:

– Продажен откриен простор
– Продажен покриен простор
– Дуќани
– Метални тезги со кров
– Метални тезги без кров
– Ваги за мерење, комплет со тегови

4069  m2
1261  m2
230  m2
2 х 1m 480  тезги
160  тезги
150 броја