Цени

Ценовник на услуги на ЈКП ДЕРВЕН

Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги. Важечки цени на услугите се следниве:

 

за домаќинства:

вода – 30,4 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 5,45 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 1,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,20 ден.

одржување на паркови и зелени јавни површини 20 ден./месец +5% ДДВ

 

за претпријатија:

вода – 60,25 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 8,65 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 3,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,50 ден.

одржување на паркови и зелени јавни површини 100 ден./месец +5% ДДВ

 

за училишта и детски градинки

вода – 30,4 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 5,45 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 3,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,50 ден.

одржување на паркови и зелени јавни површини 100 ден./месец +5% ДДВ

 

за дуќани

вода – 60,25 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 8,65 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 3,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,50 ден.

одржување на паркови и зелени јавни површини 100 ден./месец +5% ДДВ

 

РЕ Комунална хигиена

Надоместокот по носител на гробно место изнесува

За одржување на гробиштата:

•             гробарина – 60 денари месечно

За доделување на гробно место:

•             надоместок за гробно место со тампониран простор околу гробот – 9.000,оо денари

•             надоместок за гробно место со поплочен простор околу гробот – 14.200,оо денари

•             надоместок за доделување употреба на старо гробно место со отстапување на трети лица преку нотар и внесување во евиденција на новиот корисник – 1.000,оо денари

•             надоместок за обележување и изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија – 4.000,оо ден.

Надоместокот за пристап и користење на гробишна инфраструктура за носител на гробно место изнесува:

  • користење на ладилник – 50,оо денари /час
  • изложување на починат во мртовечница за верски обреди – 900,оо денари /час
  • користење сала за спомени на Раштанските гробишта – 700,оо денари /спомен
  • користење на мртовечница на Раштанските гробишта – 300,00 денари/спомен
  • одобрение за погреб – 200,оо денари /погреб

Надоместок за пристап и користење на гробишна инфраструктура од страна на оператор на погрeбални услуги и на каменорезач изнесува:

– користење на ладилник – 50,00 денари/час

– изложување на починат во мртовечница за верски обреди – 900,00 денари/час

– користење лафет-количка за погреб – 200,оо денари /погреб

– влез на оператор на погребални услуги во гробиштата – 1.950,оо денари /погреб

– влез на каменорезачи: од 1 до 3 часа – 1.800,оо денари/час (цената важи за  правни и физички лица кои поставуваат споменик), секој нареден час – 600,оо денари/час.

РЕ Паркови и зеленило

Надоместокот за одржување и користење на паркови и јавни зелени површини изнесува:

•             за физички лица: 20денари/месечно

•             за правни лица: 100денари/месечно

 

Сметките може да се платат во сите експозитури на Македонска пошта, Стопанска банка, Тутунска банка, Комерцијална банка и во благајна во Управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН.

За сите рекламации во врска со состојбата на водомерот, обратете се на шалтерот на инкасантите, секој работен ден од 7.00 – 8.00 часот, во холот на Управната зграда.

За примедби на сметка, обратете се на тел. 043 231-011, локал 134, или во Управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН, соба бр. 37.