Лицитација на половни возила

ЈКП ДЕРВЕН Велес, врз основа на Одлуката на Управниот одбор на претпријатието бр.02-675 од 09.03.2011 год., објавува

 

 

ЈАВНА ПРОДАЖБА – Л И Ц И Т А Ц И Ј А

 

            Се известуваат сите правни и физички лица дека се врши продажба на следните возила, сопственост на ЈКП ДЕРВЕН Велес:

 

1.      Патничко моторно возило марка  ЗАСТАВА, тип 101 ПОЛИ, со рег. бр.VE 686 BМ, број на шасија 01069544, број на мотор 1503623,  сила на моторот 40 KW, работна за фатнина на моторот 1116 цм3, година на производство 1992 год., возилото не е во возна состојба – нерегистрирано.

Почетната цена на возилото изнесува 37.080,00 денари.

 

2.      Патничко моторно возило марка ЗАСТАВА ЈУГО, тип СКАЛА 101 ПОЛИ, со рег.број VE 624 AZ,  број на шасија VX1128A0001076481, број на мотор 1516814, сила на моторот 40 KW, работна зафатнина на моторот 1116 цм3, година  на производство 1995 год., во возна состојба, регистрирано до 24.06.2011 год.

Почетната цена на возилото изнесува 33.990,00 денари.

 

3.      Специјално погребално моторно возило марка  ЛАДА, тип  НИВА 2121, со рег. бројVE 920 BA, со број на шасија 0743255, број на мотор 0937407, сила на моторот  56 KW, година на производство 1990 год., работна зафатнина на моторот 1570 цм3, возилото не е во возна состојба – нерегистрирано.

Почетната цена на возилото изнесува 67.980,00 денари.

 

4.      Специјално погребално моторно возило марка LADA WAZ,  тип  LADA 2121 NIVA, со рег.број VE 053 BP, број на шасија 0735807, број на мотор 0878948, сила на моторот 56 KW, година на производство 1990 год., работна зафатнина на моторот 1570 цм3, возилото е во возна состојба, регистрирано е до 22.06.2011 година.

Почетната цена на возилото изнесува 67.980,00 денари.

 

5.      Патничко моторно возило марка LADA, тип NIVA 1600 TNG, со рег.број VE 598 BM,                     со број на шасија HTA212100J0648058, број на мотор 0211831, сила на моторот 56 KW, година на производство 1988 год., работна за фатнина на моторот 1570 цм3, возилото не е во возна состојба – нерегистрирано.

Почетната цена на возилото изнесува 30.900,00 денари.

 

6.      Патничко моторно возило марка ЈУГО, тип СКАЛА 128, со рег. број  VE 306 BN, број на шасија 06201201, број на мотор 1339062, сила на моторот 40 KW, година на производство 1989 год., работна зафатнина на моторот 1116 цм3, возилото е во возна сосотојба, регистрирано е до 10.05.2011 година.

Почетна цена на возилото изнесува 27.810,00 денари.

 

           

 

            Цените на возилата се без пресметан ДДВ.

Заинтересираните правни и физички лица за купување на возилата треба да уплатат 10% од почетната вредност на возилата како гаранција на жиро сметка 300270000004921 при Комерцијална банка Велес.

Продажбата се врши на принцип видено-купено.

Лицитацијата ќе се одржи на ден 24.03.2011 год. со почеток во 10,00 часот во Автомеханичарската работилница на ЈКП ДЕРВЕН Велес во нас. ТУНЕЛ  во Велес.

Купувачот е должен да ја уплати утврдената цена на возилата на лицитацијата најкасно во рок од 5 (пет) дена од денот на продажбата, во спротивно го губи правото на враќање на гаранцијата.

На останатите понудувачи уплатените средства на име гаранција ќе им бидат вратени во рок од 3 (три) дена по завршувањето на лицитацијата.

Сите обврски кои произлегуваат од продажбата (ДДВ, данок на промет, заверка и сите други трошоци поврзани со купопродажбата) паѓаат на терет на купувачот.

За подетални информации заинтересираните лица можат да се јават на телефон 043/231-011 и  043/239-144.