Connect with us

Вести

Започнува Пилот проектот за далечинско отчитување на водомерите

ЈКП Дервен деновиве ќе започне со изведба на 1та фаза од Пилот проектот усвоен од страна на Управниот одбор на претпријатието за поставување на механизми за водомери со опција за далечинско отчитување на еден реон од градската водоводна мрежа. Доколку овој проект покаже успешни резултати, претпријатието ќе продолжи со неговата изведба и кај останатите реони од градската водоводна мрежа.

            Системот за далечинско отчитување на потрошувачката на вода значи и буквално читање на потрошувачката на вода во станбените објекти од далечина со помош на GPRS систем односно безжичен радиосистем.

            ЈКП Дервен има идеја овој проект да го изведе во три фази.

Во првата фаза 130 водомери со далечинско отчитување пробно ќе се постават во Нова населба на дел од  ул. Лазо Осмаков, Пајак Планина, Мирка Гинова, Осма Велешка Бригада и Костурска. Овој реон е избран бидејки претставува целина.

Работните активности од првата фаза на пилот проектот вклучуваат демонтажа на постоечките водомери и замена на механизмите со механизми приспособени за далечинско отчитување.

Во втората фаза од проектот на водомерите ќе се инсталира модулот со читач и радиопредавател кој за секој корисник ќе има идентификациски податоци. Идентификацијата вклучува име и презиме на корисникот, адреса, број на шифра на водомер и др. податоци за секој корисник одделно. Движејќи се по улицата, инкасантот во мини компјутерот ги добива сите податоци и состојби на корисниците кои се во опсег  на читачот. Значи, користењето на овие водомери, вклучува и надградба со радиомодули и миникомпјутери за инкасантите,  како и софтвер кој ја поддржува постоечката софтверска програма на претпријатието.

Замената на постоечките механизми за водомери со механизми за далечинско отчитување  (водоинсталатерските работи) би се завршиле за приближно 20 работни дена (односно првата фаза од проектот), а инсталацијата на модулите и програмирањето (втората фаза од проектот) за приближно 16 работни дена и 5 дена  пробна работа.

Во третата фаза од проектот ќе се изработи евалуација на резултатите од примената на новиот систем на отчитување. Зависно од евалуацијата ќе се премине на понатамошна изведба на проектот и кај останатите реони од градската водоводна мрежа.

Многу земји во ЕУ и надвор од неа се веќе вклучени во проекти со водомери со далечинско отчитување на ниво на демонстрација или на пошироко ниво. Постојат голем број на придобивки од примената на овие, таканаречени „паметни“ водомери.

 • Една од предностите на примената на механизмите за водомери со далечинско отчитување е во тоа што инкасантите од ЈКП Дервен ќе можат за само неколку минути, од далечина, да измерат состојба на водомерите кај цела станбена зграда.
 •  
 • Со во­ве­ду­ва­ње­то на овој си­стем ќе се овоз­мо­жи чи­та­ње на сме­тки­те се­кој ме­сец, а не ка­ко до­се­га, три­па­ти во го­ди­на­та.
 •  
 • Исто така, ќе се заштити приватноста на корисниците, заради тоа што нема да има потреба инкасантите да влегуваат во становите и таму да ја утврдуваат состојбата со потрошената вода.
 •  
 • Уште една предност е тоа што во случај на оштетена инсталација и постојан проток на вода, овие механизми веднаш ќе дадат сигнал, по што инкасантите ќе можат да ги алармираат корисниците дека нешто не е во ред со нивната куќна инсталација и ќе се постигне да се намали непотребно потрошената количина на вода кај корисниците.

 

Намерата на ЈКП Дервен е во иднина сите потрошувачи да се префрлат на овој нов систем за отчитување. Онаму каде веќе постојат водомери, претпријатието ќе изврши замена бесплатно, а онаму каде нема, се разбира, трошоците ќе ги сносат самите потрошувачи.

 

Првата фаза од пилот проектот ќе го чини претпријатието околу 120.000 денари.

Доколку проектот покаже успешни резултати, претпријатието оваа година ќе изврши замена на мехнизми за далечинско отчитување кај 2.000 водомери.

Доколку постоечкиот водомер не одговара на новиот механизам, претпријатието бесплатно ќе постави нов водомер кај корисникот а стариот ќе му го врати, при што новиот водомер ќе биде сопственост на ЈКП Дервен.

Вести

О Г Л А С за вработување на даватели на услуги и помошно-технички лица на определено работно време во ЈКП ДЕРВЕН Велес


Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (“Сл.Весник на РМ” бр.62/2008, 106/2008, 161/2008, 114/2009….27/2016, 120/2018 и 110/19) член 37-и од Законот за јавните претпријатија (“Сл.Весник на РМ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003….39/2016 и 64/2018”), член 22 став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Сл. Весник на РМ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, ”)и член 9 и член 10 од Колективниот договор на ЈКП ДЕРВЕН Велес, Директорот на претпријатието распишува

О  Г Л А С

за вработување на даватели на услуги и помошно-технички лица на определено работно време од 6 (шест) месеци во ЈКП ДЕРВЕН Велес

Член 1

Директорот на ЈКП ДЕРВЕН Велес распишува Оглас за вработување на даватели на услуги и помошно технички лица на определено работно времеод 6(шест) месеци за следниве работни места:        

 1. Возач (лесновозило/товарновозило) во Сектор Водовод и канализација / Одделение за дистрибуција и одвод/ оддел одржување со шифра КДР0403А02005 – (1) извршител
  1. Средно образование
  1. Возачка дозвола Б/Ц категорија
  1. 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.749,00 денари

 • Возач (лесновозило/товарновозило) воСекторВодовод и канализација / Одделениезадистрибуција и одводсо шифра КДР0403А02005 – (1) извршител
  • Средно образование
  • Возачка дозвола Б/Ц категорија
  • 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.749,00 денари

 • Машинист на пумпи и резервоари во Сектор Водовод и канализација/Одделение за одржување на пумпни станици и резервоари со шифра КДР0401А02014– (1) извршител
  • Средно образование (машинство, електротехника)
  • 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.886,00 денари

 • ОпштработниквоСекторВодовод и канализација / ОдделениезаОдржувањенапумпнистаници и резервоарисо шифра КДР0401А03012 – (1) извршител
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:14.934,00 денари

 • Одржувач на електроопрема во Сектор Водовод и канализација/Одделение за одржување на пумпни станици и резервоарисо шифра КДР0401А02013 – (1) извршител
  • Средно образование (електротехника)
  • 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 16.616,00 денари

 • Општ работник во Сектор Паркови и зеленило/Одделение за Одржување на јавно зеленило и постапување со деградирани дрвјасо шифра КДР 03 05 В02 031 – (3) извршители
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 14.934,00 денари

 • Општ работник во Сектор Паркови и зеленило/Одделение за Подигнување на нови зелени површини и изработка на парковски елементисо шифра КДР 03 05 В02 031 – (2) извршители
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 14.934,00 денари

 • Возач на цистерна во Сектор комунална хигиена / Одделение за јавна хигиена со шифра КДР 03 05 Б02 069- (2) извршители
  • Средно образование
  • Возачкадозвола Ц категорија
  • 2 години работно искуство

Париченнетоизноснаплата: 17.483,00 денари

 • Возач на специјално возило во Сектор комунална хигиена / Одделение за износ на смет со шифра КДР 03 05 Б03 005– (1) извршител
  • Средно образование
  • Возачкакатегорија Ц/Д
  • 2 години работно искуство

Париченнетоизноснаплата: 17.255,00 денари

 1. Работник за утовар на ѓубре во Сектор комунална хигиена / Одделение за износ на смет со шифра КДР 03 05 В02 002 – (3) извршители
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:15.201,00 денари

 1. Референтзаконтроланатехничкаисправностнавозила во Сектор комунална хигиена/ Одделение за износ на смет / Оддел Автомеханичарска работилницасо шифра КДР 03 05 Б03 006 – (2) извршители
  1.  Средно образование (машинобравар, машинство, електротехника)
  1. 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата:18.441,00 денари

 1. Чувар – работник на депонија за комунален отпад во Сектор комунална хигиена/ Одделение за износ на смет / Оддел Депонија со шифра КДР0305Б01081 – (1) извршител
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:15.201,00 денари

 1. Општ работник во Сектор комунална хигиена / Одделение за износ на смет / Оддел за складирање и третман на отпад со шифра КДР 03 05 В02 031 – (1) извршител
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:14.934,00 денари

Член 2

Запополнувањенаработно место, кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови: 
– да е државјанин на Република Македонија, 
– активно да го користи македонскиот јазик, 
– да е полнолетен, 
– да има општа здравствена способност за работното место и 
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Покрај општите услови за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполни следниве посебни услови: 
– да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место, 
– да има соодветно работно искуство потребно за работното место и 
– да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место.

Член 3

                Работното време за работните места под точка 1,2,3, 4, 5, 6, 7 и 11   е од 07:00 часот до 15:00 часот, во траење од 40 часови во текот на една недела.                                                                                                                                                         Работното време за работните места под точка  8, 9, 10, 12 и 13 е во три смени и тоа од 07:00 часот до 15:00 часот, 15:00 часот до 23:00 часот и од 23:00 часот до 07:00 часот во траење од 40 часови во текот на една недела.

Член 4

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се Македонец(ка) 19 и Албанец(ка) 1

Член 5

Пријавите и задолжителните докази за исполнување на условите за вработување се поднесуваат во хартиена форма во архивата на ЈКП Дервен Велес на адреса Вардарска бб, 1400 Велес

Член 6

Огласот за вработување ќе трае 15 (петнаесет)  дена од денот на неговото објавување во дневните весници. По завршувањето на административнита селекција кандидатите кои ги исполнуваат општите и посебните услови за работните места на кои конкуриралеќе бидат повикани на интервју во рок од 5 (пет) дена.

                                Директор

 Дипл.биохемиски инженер Антон Јовиќ

ЈКП ДЕРВЕН Велес


Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (“Сл.Весник на РМ” бр.62/2008, 106/2008, 161/2008, 114/2009….27/2016, 120/2018 и 110/19) член 37-и од Законот за јавните претпријатија (“Сл.Весник на РМ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003….39/2016 и 64/2018”), член 21 став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Сл. Весник на РМ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, ”)и член 9 и член 10 од Колективниот договор на ЈКП ДЕРВЕН Велес, Директорот на претпијатието распишува

О Г Л А С

за вработување на даватели на услуги и помошно-технички лица на неопределено работно време во ЈКП ДЕРВЕН Велес

Член 1

Директорот на ЈКП ДЕРВЕН Велес распишува Оглас за вработување на даватели на услуги и помошно технички лица на неопределено работно време за следниве работни места:     

 1. ОпштработниквоОдделениефабриказапреработканавода /СекторВодовод и канализацијасо шифра КДР0401А03012 – (1) извршител
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 14.934,00 денари

 • Инженерзатехнолошкипроцес во Одделениефабриказапреработканавода /СекторВодовод и канализација со шифра КДР0305Б01065 – (1) извршител
  • Високо образование 180/240 ЕКТС– (Биологија, Хемија, Биохемија, Технолог)
  • 3 години работно искуство

Паричен нето износ на плата: 21.453,00 денари/22.454,00 денари

 • ОпштработниквоСекторВодовод и канализација / Одделение за дистрибуција и одвод/ ОдделОдржувањесо шифра КДР0401А03012 – (2) извршители
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 14.991,00 денари

 • ОпштработниквоСекторВодовод и канализација / Одделениезадистрибуција и одвод / Оддел Канализацијасо шифра КДР0401А03012 – (1) извршител
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 14.991,00 денари

 • Водоинсталатер, монтер I-ва група во Водовод и канализација / Одделение за дистрибуција и одвод / Оддел Приклучоцисо шифра КДР0305В01005 – (1) извршител
  • Основно образование
  • КВ, ВКВ Квалификации
  • 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 16.799,00 денари

 • Oдржувач на водомер во Сектор Водовод и канализација / Одделение за дистрибуција и одвод / Оддел баждарницасо шифра КДР 04 01 А01 105– (1) извршител
  • Средно образование – (Електротехника, машинство)
  • 2 години работно искуство

Паричен нето износ на плата:15.886,00 денари

 • Возач на цистерна во Сектор комунална хигиена / Одделение за јавна хигиена со шифра КДР 03 05 Б02 069 – (1) извршител
  • Средно образование
  • Возачка дозвола Ц категорија
  • 2 години работно искуство

Паричен нето износ на плата: 17.483,00 денари

 • Перач на улици во Сектор комунална хигиена / Одделение за јавна хигиена со шифра КДР 03 05 В02 003 – (1) извршител
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.201,00 денари

 • Општ работник во Сектор комунална хигиена / Одделение за јавна хигиена со шифра КДР 03 05 В02 031 – (4) извршители
  • Основно образование
  • Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:14.934,00 денари

 1. Работник за утовар на ѓубре во Сектор комунална хигиена / Одделение за износ на смет со шифра КДР 03 05 В02 002 – (7) извршители
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.201,00 денари

 1. Бравар во Сектор комунална хигиена /Одделение за износ на смет / Оддел автомеханичарска работилница  со шифра КДР 04 01 А02 021 – (1) извршител
  1.  Средно образование (машинобравар, машинство, електротехника)
  1. 1 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 15.886,00 денари

 1. Одговорен на депонија во Сектор комунална хигиена/ Одделение за износ на смет / Оддел Депонија со шифра КДР0305Б01081 – (1) извршител
  1. Високо образование  – 180/240 ЕКТС (Организациски науки и управување, Хемија и Животна средина)
  1. 3 години работно искуство
  1. Сертификат за управување со отпад издаден од МЖСиПП

Паричен нето износ на плата: 21.910,00 денари/23.051,00 денари

 1. Општ работник во Сектор комунална хигиена / Одделение за износ на смет / Оддел за складирање и третман на отпад со шифра КДР 03 05 В02 031 – (2) извршители
  1. Основно образование
  1. Без работно искуство

Паричен нето износ на плата:14.934,00 денари

 1. Инженер на регионален водоснабдителен систем во Одделение за Планирање, инвестиции и развој со шифра КДР 03 05 Б01 004 – (1) извршител
  1. Високо образование – 180/240 ЕКТС (Компјутерска техника и информатика, Електроника и автоматика, Енергетика)
  1. 3 години работно искуство

Паричен нето износ на плата: 23.736,00 денари/24.878,00 денари

 1. Ракувач на градежна машина во Одделение за планирање, инвестиции и развој со шифра  КДР 03 05 В01 003 – (1) извршител
  1. Основно образование
  1. 1 година работно искуство
  1. Сертификат/дозвола за управување со градежна машина

Паричен нето износ на плата: 17.255,00 денари

 1. Возач на лека кола или теренски џип во Правно одделение со шифра КДР 04 03 А02 001 – (1) извршител
  1. Средно образование
  1. 1 година рабнотно искуство
  1. Возачка дозвола Б категорија

Паричен нето износ на плата: 16.799,00 денари

 1. Референт-инкасант во Заеднички служби/ Комерцијално одделение / Оддел за продажба и наплата со шифра  КДР 03 05 Б02 075 – (1) извршител
  1. Средно образование
  1. 2 година работно искуство

Паричен нето износ на плата: 17.255,00 денари

 1. Главен инженер за електро и машинско одржување во Одделение за Планирање, инвестиции и развој со шифра КДР 03 05 Б01 039 – (1) извршител
  1. Високо образование 180/240 ЕКТС (Машинство, Електромашинство, Електротехника)
  1. 3 години работно искуство

Паричен нето износ на плата: 23.736,00 денари/24.878,00 денари

Член 2

Запополнувањенаработно место, кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови: 
– да е државјанин на Република Македонија, 
– активно да го користи македонскиот јазик, 
– да е полнолетен, 
– даимаопштаздравственаспособностзаработнотоместо и 
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Покрај општите услови за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполни следниве посебни услови: 
– да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место, 
– да има соодветно работно искуство потребно за работното место и 
– да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место.

Член 3

                        Работното време за работните места под точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18 е од 07:00 часотдо 15:00 часот, во траење од 40 часови во текот на една недела.

                Работното време за работните места под точка  7, 8, 9, 10 и 13 е во три смени и тоа од 07:00 часотдо 15:00 часот, 15:00 часот до 23:00 часот и од 23:00 часот до 07:00 часот во траењеод 40 часови во текот на една недела.

Член 4

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се Македонец(ка) 28 и Албанец(ка) 1

Член 5

Пријавите и задолжителните докази за исполнување на условите за вработување се поднесуваат во хартиена форма во архивата на ЈКП Дервен Велес на адреса Вардарска бб, 1400 Велес

Член 6

Огласот за вработување ќе трае 15 (петнаесет)  дена од денот на неговото објавување во дневните весници. По завршувањето на административнита селекција кандидатите кои ги исполнуваат општите и посебните услови за работните места на кои конкуриралеќе бидат повикани на интервју во рок од 5 (пет) дена.

                                Директор

ЈКП ДЕРВЕН Велес

 Дипл.биохемиски инженер Антон Јовиќ

Continue Reading

Вести

Се обновува фонтаната во Младински парк

Поради значителна оштетеност на фонтаната во Младинскиот парк, а во соработка со Општина Велес, деновиве во тек е изведба на градежни работи за санација на фонтаната, односно обнова на подот, ѕидовите на фонтаната, системот за филтрација на вода и браварски работи. Со ова ќе се обнови фонтаната и ќе се подобри нејзината функционалност. Работните активности се очекува да траат 2-3 седмици.

Continue Reading

Вести

АПЕЛ: Плаќајте сметки за комунални услуги електронски

Поради состојбата со Корона вирусот во државата, ЈКП ДЕРВЕН – Велес ги потсетува сите граѓани дека како наши корисници бесплатно може да ги користат он-лајн услугите за: детална проверка на сметките за потрошена вода и електронско плаќање на доспеаните сметки за комуналните услуги.

За да можат да ги користат услугите потребно е да се најават (регистрираат) во системот на www.e-derven.mk. Плаќањето е без провизија, брзо, сигурно и едноставно on-line плаќање.

На овој начин граѓаните ќе избегнат посета на банки, пошти и наплатни центри.

За подетални информации и забелешки можете да не контактирате на:

 support@jkp-derven.com.mk или на телефон 043/231-011 локал 134

За да можете да го користите системот за е-наплата потребно е да извршите регистрација и тоа со следните податоци:

Continue Reading