АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Ноќното собирање на смет се укинува, се воведува дневно собирање на смет
Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет