Утврдена цена за вода за пиење 2021 – 2023 год.

Утврдена цена за вода за пиење 2021 – 2023 год.

                Одлука

JКП Дервен – Велес се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги.

Согласно Законските измени, тарифата за водните услуги ја утврдува Регулаторната комисија. Почнувајќи од 01.01.2021 година , утврдена е тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување  на – ЈКП Дервен -Велес за период од 2021 – 2023 година.

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.12.2020 год. донесе

Решение за давање на согласност за Одлука за промена на тарифа за вода:

Одлука на управен одбор промена на тарифа за снабдување со вода :

 – утврдена тарифа  – цена за вода за пиење за физички лица да изнесува:

 • за 2021 година 32,99 денари /м3 +5% ддв
 • за 2022 година 33,42 денари /м3 +5% ддв
 • за 2023 година  33,26 денари /м3 +5% ддв

 – утврдена тарифа – цена за водата за пиење за правни лица да изнесува:  

 • за 2021 година 64,15 денари /м3 +5% ддв
 • за 2022 година 63,32 денари /м3 +5% ддв
 • за 2023 година  61,36 денари /м3 +5% ддв

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 29.12.2020 год. донесе

Решение за давање на согласност за Одлука за промена на тарифа за собирање и одведување на отпадни води

Одлука на управен одбор за промена на тарифа за собирање и одведување на отпадни води:

 – утврдена тарифа  – цена за собирање  и одведување на урбани отпадни води за физички лица да изнесува :

 • за 2021 година 4,28 денари /м3 +5% ддв
 • за 2022 година 4,49 денари /м3 +5% ддв
 • за 2023 година  4,68 денари /м3 +5% ддв

 – утврдена тарифа  – цена за собирање  и одведување на урбани отпадни води за правни лица да изнесува :

 • за 2021 година 6,44 денари /м3 +5% ддв
 • за 2022 година 6,63 денари /м3 +5% ддв
 • за 2023 година  6,79 денари /м3 +5% ддв