Чистење на габаритен отпад оставен покрај контејнерите за смет
Прекин на водоснабдувањето во н. Керамидна
Прекин на водоснабдувањето во н. Превалец и с. Горно Оризари
Прекин на водоснабдувањето на ул. Богдан Каракостев, ул. Ганчо Хаџи-Панзов и дел од ул. Родна Ивева